Пишете ни

Счетоводител в Добрич селска

Вашия Счетоводител в Добрич селска е готов с решение

Счетоводни услуги от Счетоводител в Добрич селска

Счетоводител в Добрич селска - Информационен център за услуги


» Добрич селска » Счетоводител

 • PRO Accountants e част от Pro Services

Счетоводител в Добрич селска - Информационен център за услуги

Професионализъм  Гъвкавост
Креативност             Коректност

Част от услугите за физически и юредически лица

 • Счетоводни услуги на част от нашите партньори
 • Регистрация на фирми, сдружения и фондации.
 • Консултации за избиране на най-подходящото по вид дружество при регистрация, в съответствие с бъдещата дейност на фирмата.
 • Организиране формата на счетоводство за всяка фирма съобразно дейността й.
 • Създаване на методика за счетоводно обслужване.
 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан.
 • Хронологично осчетоводяване на стопанските операции.
 • Завеждане и отчитане на аналитично ниво на стоково-материалните запаси.
 • Калкулиране на себестойност на продукцията.
 • Счетоводно отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи и начисляване на амортизационни отчисления.
 • Инвентаризация на активите и пасивите.
 • Съставяне на разплащателни ведомости за заплати, сметки за изплатени суми, начисляване на осигуровки, данъци и осчетоводяването им.
 • Изготвяне на платежни нареждания за осигуровки и данъци.
 • Изготвяне на трудови и граждански договори.
 • Оформяне на трудови книжки, заповеди за уволнение, издаване на УП-2, УП-3, служебни бележки, удостоверения.
 • Изготвяне на справки за складови наличности, движение на материалните запаси, вземания от клиенти, задължения към доставчици, хронологичен регистър, оборотни ведомости и други.
 • Представяне на информация за осигурените лица в Персоналния регистър в ТД на НАП.
 • Изготвяне и подаване на Справки-декларации по ЗДДС.
 • Изготвяне и представяне в БНБ на тримесечна справка за валутни вземания и задължения към чуждестранни лица съгласно Валутния закон.
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО.
 • Изготвяне на годишен финансов отчет.
 • Изготвяне и подаване на годишни статистически форми в Националния статистически институт.
 • Консултации по всички въпроси свързани със счетоводство, данъци, социално и здравно осигуряване, данъчна защита, касаещи дейността на фирмата.
 • Консултации относно измененията на законовата и нормативна база.
 • Представяне и защита на фирмата пред ревизионните органи на НАП.
 • Счетоводно обслужване от служител на фирмата в офис на клиент.
 • Подбор и обучение на счетоводни специалисти за работа в счетоводния отдел на клиент, контрол на работата на счетоводния отдел.


 • Guest house At the Doctor

Къщата на Доктора за гости от Добрич селска

Дом в Дунавската равнина

с. Нова Черна, общ. Тутракан, обл. Силистра

GPS кординати:

Lat: 43.998724827897, Long: 26.4634633263893

Към къщата на Доктора »»

Къща за гости от Добрич селска - proaccountantsbg.com, бул. Академик Иван Евстатиев Гешов 15, район Триадица, Столична община, София град, п.к.1606.

Счетоводители в Добрич селска чрез България PRO Accountants & proaccountantsbg.com:

 1. Счетоводство Добрич селска
 2. Счетоводни услуги Добрич селска
 3. Счетоводна кантора Добрич селска
 4. Счетоводна къща Добрич селска
 5. Счетоводна фирма Добрич селска
 6. Счетоводен бизнес Добрич селска
 7. Счетоводно обслужване Добрич селска
 8. Счетоводни консултации Добрич селска
 9. Счетоводство на фирма Добрич селска
 10. Фирмени консултации Добрич селска
 11. Счетоводни услуги за бизнеси Добрич селска
 12. Счетоводни услуги за фирми Добрич селска
 13. Данъчни консултации Добрич селска
 14. Пълно счетоводно обслужване Добрич селска
 15. Агенции за счетоводно обслужване Добрич селска
 16. Счетоводно отчитане Добрич селска
 17. Еднократни счетоводни услуги Добрич селска
 18. Осигурителни консултации Добрич селска
 19. Данъчна защита Добрич селска
 20. Годишен финансов отчет Добрич селска
 21. Данъци и осчетоводяване Добрич селска
Счетоводител в Добрич селска