Пишете ни

Съставяне на разплащателни ведомости за данъци и осчетоводяването им в Бяла Русе

Получи оферта за Съставяне на разплащателни ведомости за данъци и осчетоводяването им в Бяла Русе

Получи цена за Съставяне на разплащателни ведомости за данъци и осчетоводяването им в Бяла Русе

Съставяне на разплащателни ведомости за данъци и осчетоводяването им в Бяла Русе - Информационен център за услуги


» Бяла Русе » Данъци и осчетоводяване

 • PRO Accountants e част от Pro Services

Съставяне на разплащателни ведомости за данъци и осчетоводяването им в Бяла Русе - Информационен център за услуги

Професионализъм  Гъвкавост
Креативност             Коректност

Част от услугите за физически и юредически лица

 • Счетоводни услуги на част от нашите партньори
 • Регистрация на фирми, сдружения и фондации.
 • Консултации за избиране на най-подходящото по вид дружество при регистрация, в съответствие с бъдещата дейност на фирмата.
 • Организиране формата на счетоводство за всяка фирма съобразно дейността й.
 • Създаване на методика за счетоводно обслужване.
 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан.
 • Хронологично осчетоводяване на стопанските операции.
 • Завеждане и отчитане на аналитично ниво на стоково-материалните запаси.
 • Калкулиране на себестойност на продукцията.
 • Счетоводно отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи и начисляване на амортизационни отчисления.
 • Инвентаризация на активите и пасивите.
 • Съставяне на разплащателни ведомости за заплати, сметки за изплатени суми, начисляване на осигуровки, данъци и осчетоводяването им.
 • Изготвяне на платежни нареждания за осигуровки и данъци.
 • Изготвяне на трудови и граждански договори.
 • Оформяне на трудови книжки, заповеди за уволнение, издаване на УП-2, УП-3, служебни бележки, удостоверения.
 • Изготвяне на справки за складови наличности, движение на материалните запаси, вземания от клиенти, задължения към доставчици, хронологичен регистър, оборотни ведомости и други.
 • Представяне на информация за осигурените лица в Персоналния регистър в ТД на НАП.
 • Изготвяне и подаване на Справки-декларации по ЗДДС.
 • Изготвяне и представяне в БНБ на тримесечна справка за валутни вземания и задължения към чуждестранни лица съгласно Валутния закон.
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО.
 • Изготвяне на годишен финансов отчет.
 • Изготвяне и подаване на годишни статистически форми в Националния статистически институт.
 • Консултации по всички въпроси свързани със счетоводство, данъци, социално и здравно осигуряване, данъчна защита, касаещи дейността на фирмата.
 • Консултации относно измененията на законовата и нормативна база.
 • Представяне и защита на фирмата пред ревизионните органи на НАП.
 • Счетоводно обслужване от служител на фирмата в офис на клиент.
 • Подбор и обучение на счетоводни специалисти за работа в счетоводния отдел на клиент, контрол на работата на счетоводния отдел.


 • Guest house At the Doctor

Къщата на Доктора за гости от Бяла Русе

Дом в Дунавската равнина

с. Нова Черна, общ. Тутракан, обл. Силистра

GPS кординати:

Lat: 43.998724827897, Long: 26.4634633263893

Към къщата на Доктора »»

Къща за гости от Бяла Русе - proaccountantsbg.com, бул. Академик Иван Евстатиев Гешов 15, район Триадица, Столична община, София град, п.к.1606.

Счетоводители в Бяла Русе чрез България PRO Accountants & proaccountantsbg.com:

 1. Счетоводител Бяла Русе
 2. Счетоводство Бяла Русе
 3. Счетоводни услуги Бяла Русе
 4. Счетоводна кантора Бяла Русе
 5. Счетоводна къща Бяла Русе
 6. Счетоводна фирма Бяла Русе
 7. Счетоводен бизнес Бяла Русе
 8. Счетоводно обслужване Бяла Русе
 9. Счетоводство на фирма Бяла Русе
 10. Счетоводни консултации Бяла Русе
 11. Пълно счетоводно обслужване Бяла Русе
 12. Фирмени консултации Бяла Русе
 13. Данъчни консултации Бяла Русе
 14. Агенции за счетоводно обслужване Бяла Русе
 15. Счетоводни услуги за фирми Бяла Русе
 16. Счетоводни услуги за бизнеси Бяла Русе
 17. Еднократни счетоводни услуги Бяла Русе
 18. Осигурителни консултации Бяла Русе
 19. Данъчна защита Бяла Русе
 20. Годишен финансов отчет Бяла Русе
 21. Счетоводно отчитане Бяла Русе
Данъци и осчетоводяване в Бяла Русе