Пишете ни

Счетоводител в Бяла Варна

Вашия Счетоводител в Бяла Варна е готов с решение

Счетоводни услуги от Счетоводител в Бяла Варна

Счетоводител в Бяла Варна - Информационен център за услуги


» Бяла Варна » Счетоводител

 • PRO Accountants e част от Pro Services

Счетоводител в Бяла Варна - Информационен център за услуги

Професионализъм  Гъвкавост
Креативност             Коректност

Част от услугите за физически и юредически лица

 • Счетоводни услуги на част от нашите партньори
 • Регистрация на фирми, сдружения и фондации.
 • Консултации за избиране на най-подходящото по вид дружество при регистрация, в съответствие с бъдещата дейност на фирмата.
 • Организиране формата на счетоводство за всяка фирма съобразно дейността й.
 • Създаване на методика за счетоводно обслужване.
 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан.
 • Хронологично осчетоводяване на стопанските операции.
 • Завеждане и отчитане на аналитично ниво на стоково-материалните запаси.
 • Калкулиране на себестойност на продукцията.
 • Счетоводно отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи и начисляване на амортизационни отчисления.
 • Инвентаризация на активите и пасивите.
 • Съставяне на разплащателни ведомости за заплати, сметки за изплатени суми, начисляване на осигуровки, данъци и осчетоводяването им.
 • Изготвяне на платежни нареждания за осигуровки и данъци.
 • Изготвяне на трудови и граждански договори.
 • Оформяне на трудови книжки, заповеди за уволнение, издаване на УП-2, УП-3, служебни бележки, удостоверения.
 • Изготвяне на справки за складови наличности, движение на материалните запаси, вземания от клиенти, задължения към доставчици, хронологичен регистър, оборотни ведомости и други.
 • Представяне на информация за осигурените лица в Персоналния регистър в ТД на НАП.
 • Изготвяне и подаване на Справки-декларации по ЗДДС.
 • Изготвяне и представяне в БНБ на тримесечна справка за валутни вземания и задължения към чуждестранни лица съгласно Валутния закон.
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО.
 • Изготвяне на годишен финансов отчет.
 • Изготвяне и подаване на годишни статистически форми в Националния статистически институт.
 • Консултации по всички въпроси свързани със счетоводство, данъци, социално и здравно осигуряване, данъчна защита, касаещи дейността на фирмата.
 • Консултации относно измененията на законовата и нормативна база.
 • Представяне и защита на фирмата пред ревизионните органи на НАП.
 • Счетоводно обслужване от служител на фирмата в офис на клиент.
 • Подбор и обучение на счетоводни специалисти за работа в счетоводния отдел на клиент, контрол на работата на счетоводния отдел.


 • Реклама

Къща за гости При Доктора

Уеб портали представящи къщата на Доктора в Дунавската равнина.

WebSite


България Well Drilling

Откриване на подпочвена вода, проучване, изследване и сондаж.

WebSite


Local Sparrow ® Web Software

От 2000 година свързваме бизнеси с клиенти!
Софтуер за изработка на мрежа от динамични уебсайт портали.

WebSite

Счетоводители в Бяла Варна чрез България PRO Accountants & proaccountantsbg.com:

 1. Счетоводство Бяла Варна
 2. Счетоводни услуги Бяла Варна
 3. Счетоводна кантора Бяла Варна
 4. Счетоводна къща Бяла Варна
 5. Счетоводна фирма Бяла Варна
 6. Счетоводен бизнес Бяла Варна
 7. Счетоводно обслужване Бяла Варна
 8. Счетоводни консултации Бяла Варна
 9. Счетоводство на фирма Бяла Варна
 10. Фирмени консултации Бяла Варна
 11. Счетоводни услуги за бизнеси Бяла Варна
 12. Счетоводни услуги за фирми Бяла Варна
 13. Данъчни консултации Бяла Варна
 14. Пълно счетоводно обслужване Бяла Варна
 15. Агенции за счетоводно обслужване Бяла Варна
 16. Счетоводно отчитане Бяла Варна
 17. Еднократни счетоводни услуги Бяла Варна
 18. Осигурителни консултации Бяла Варна
 19. Данъчна защита Бяла Варна
 20. Годишен финансов отчет Бяла Варна
 21. Данъци и осчетоводяване Бяла Варна
Счетоводител в Бяла Варна