Пишете ни

Счетоводител в Бяла Русе

Вашия Счетоводител в Бяла Русе е готов с решение

Счетоводни услуги от Счетоводител в Бяла Русе

Счетоводител в Бяла Русе - Информационен център за услуги


» Бяла Русе » Счетоводител

 • PRO Accountants e част от Pro Services

Счетоводител в Бяла Русе - Информационен център за услуги

Професионализъм  Гъвкавост
Креативност             Коректност

Част от услугите за физически и юредически лица

 • Счетоводни услуги на част от нашите партньори

Счетоводно обслужване в Бяла Русе

Счетоводно обслужване съобразено с бурното развитие на всички счетоводни услуги и капиталовите пазари в световен мащаб. Появата на множество интернационални корпорации, концепцията за свободната търговия и отворените пазари оказват съществено влияние върху развитието на счетоводната наука. Като изискванията към информацията, представена в годишните финансови отчети на отделните предприятия.

Финансов одит в Бяла Русе

Финансов одит, партньорите ни в Бяла Русе предлагат широк набор от одиторски услуги, които да отговарят на нуждите Ви целогодишно. Планирането, изпълнението и докладването са съобразени с изискванията на Международните одиторски стандарти и приложимото национално законодателство. При изпълнението на одиторския ангажимент партньорите ни в Бяла Русе се водят от етичните принципи, залегнали в Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително, но не само: почтеност, конфиденциалност, професионална компетентност и поведение. Като част от работата на партньорите ни в Бяла Русе, се запознават в дълбочина с Вашия бизнес, анализират процесите в предприятието Ви и проследяват тяхното коректно отразяване и представяне във финансовите отчети. На тази база те дават релевантни препоръки за усъвършенстване на стратегически важните дейности и подобряване финансовата отчетност на предприятието.

ТРЗ и личен състав в Бяла Русе

ТРЗ и личен състав, oбработката на работните заплати и трудовото право е една от най-важните функции на счетоводството на всяка организация. Дейностите на компаниите по администриране на персонала са много и изискват специално обучен персонал. Всички те изискват голяма документация и стриктно спазване на определени правила, процедури и срокове.

Възстановяване на ДДС в Бяла Русе

Възстановяване на ДДС, партньорите ни в Бяла Русе предоставят на своите клиенти съдействие на всеки етап, обвързан с процедурите по възстановяване на ДДС. То е съобразено с Вашите реални и индивидуални  нужди. Вие ще получите помощ при съставянето на всички задължителни документи и ще може да разчитате на професионални съвети в областта на възстановяването на ДДС. Провеждането на контрол върху всички специфични изисквания и условия ще Ви спести време и усилия.

Може да се възползвате от следните счетоводни услуги на партньорите ни - Счетоводители или Счетоводни къщи в Бяла Русе:

 • Текущо завеждане на входящи и изходящи първични документи;
 • Изготвяне и подаване в срок на Справки-декларации и дневници по ЗДДС по електронен път; Изготвяне на ИНТРАСТАТ и VIES - декларации и подаването им в НАП;
 • Следене на оборотите за задължителна регистрация по ЗДДС; подготовка и регистрация;
 • Данъчна защита и представителство пред НАП при провеждане на ревизии по ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, насрещни проверки, проверки от Инспекция по труда и други подобни;
 • Попълване на декларации и отчет за БНБ във връзка със статистиката на платежния баланс и външния дълг;
 • Годишно счетоводно приключване, изготвяне на годишна данъчна декларация и счетоводни отчети, и тяхното представяне пред органите на НАП и НСИ;
 • Изготвяне на платежни нареждания за дължими данъци и такси;
 • Пълна и точна информация за текущо счетоводно състояние; Ежемесечно следене на финансовия резултат;
 • Изготвяне на справки за задълженията и вземанията на фирмата;
 • Изготвяне и поддръжка на инвентарни книги, данъчен и счетоводен амортизационен план.

Допълнително за Вас:

 • Съхранение на Архив;
 • Представяне на информация за промените в счетоводното, търговското, данъчното и осигурителното законодателство;
 • Представителство пред НАП, НОИ, НСИ, Търговски регистър и др.
 • Извършване на физическа инвентаризация на материални запаси, стоки и дълготрайни активи;
 • Изготвяне на отчети по изисквания на клиента;
 • Изготвяне на финансови отчети на английски, немски и други езици.


 • Реклама

Къща за гости При Доктора

Уеб портали представящи къщата на Доктора в Дунавската равнина.

WebSite


България Well Drilling

Откриване на подпочвена вода, проучване, изследване и сондаж.

WebSite


Local Sparrow ® Web Software

От 2000 година свързваме бизнеси с клиенти!
Софтуер за изработка на мрежа от динамични уебсайт портали.

WebSite

Счетоводители в Бяла Русе чрез България PRO Accountants & proaccountantsbg.com:

 1. Счетоводство Бяла Русе
 2. Счетоводни услуги Бяла Русе
 3. Счетоводна кантора Бяла Русе
 4. Счетоводна къща Бяла Русе
 5. Счетоводна фирма Бяла Русе
 6. Счетоводен бизнес Бяла Русе
 7. Счетоводно обслужване Бяла Русе
 8. Счетоводни консултации Бяла Русе
 9. Счетоводство на фирма Бяла Русе
 10. Фирмени консултации Бяла Русе
 11. Счетоводни услуги за бизнеси Бяла Русе
 12. Счетоводни услуги за фирми Бяла Русе
 13. Данъчни консултации Бяла Русе
 14. Пълно счетоводно обслужване Бяла Русе
 15. Агенции за счетоводно обслужване Бяла Русе
 16. Счетоводно отчитане Бяла Русе
 17. Еднократни счетоводни услуги Бяла Русе
 18. Осигурителни консултации Бяла Русе
 19. Данъчна защита Бяла Русе
 20. Годишен финансов отчет Бяла Русе
 21. Данъци и осчетоводяване Бяла Русе
Счетоводител в Бяла Русе