Пишете ни

Счетоводител в Добрич град

Вашия Счетоводител в Добрич град е готов с решение

Счетоводни услуги от Счетоводител в Добрич град

Счетоводител в Добрич град - Информационен център за услуги


» Добрич град » Счетоводител

 • PRO Accountants e част от Pro Services

Счетоводител в Добрич град - Информационен център за услуги

Професионализъм  Гъвкавост
Креативност             Коректност

Част от услугите за физически и юредически лица

 • Счетоводни услуги на част от нашите партньори
 • Регистрация на фирми, сдружения и фондации.
 • Консултации за избиране на най-подходящото по вид дружество при регистрация, в съответствие с бъдещата дейност на фирмата.
 • Организиране формата на счетоводство за всяка фирма съобразно дейността й.
 • Създаване на методика за счетоводно обслужване.
 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан.
 • Хронологично осчетоводяване на стопанските операции.
 • Завеждане и отчитане на аналитично ниво на стоково-материалните запаси.
 • Калкулиране на себестойност на продукцията.
 • Счетоводно отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи и начисляване на амортизационни отчисления.
 • Инвентаризация на активите и пасивите.
 • Съставяне на разплащателни ведомости за заплати, сметки за изплатени суми, начисляване на осигуровки, данъци и осчетоводяването им.
 • Изготвяне на платежни нареждания за осигуровки и данъци.
 • Изготвяне на трудови и граждански договори.
 • Оформяне на трудови книжки, заповеди за уволнение, издаване на УП-2, УП-3, служебни бележки, удостоверения.
 • Изготвяне на справки за складови наличности, движение на материалните запаси, вземания от клиенти, задължения към доставчици, хронологичен регистър, оборотни ведомости и други.
 • Представяне на информация за осигурените лица в Персоналния регистър в ТД на НАП.
 • Изготвяне и подаване на Справки-декларации по ЗДДС.
 • Изготвяне и представяне в БНБ на тримесечна справка за валутни вземания и задължения към чуждестранни лица съгласно Валутния закон.
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО.
 • Изготвяне на годишен финансов отчет.
 • Изготвяне и подаване на годишни статистически форми в Националния статистически институт.
 • Консултации по всички въпроси свързани със счетоводство, данъци, социално и здравно осигуряване, данъчна защита, касаещи дейността на фирмата.
 • Консултации относно измененията на законовата и нормативна база.
 • Представяне и защита на фирмата пред ревизионните органи на НАП.
 • Счетоводно обслужване от служител на фирмата в офис на клиент.
 • Подбор и обучение на счетоводни специалисти за работа в счетоводния отдел на клиент, контрол на работата на счетоводния отдел.


 • Guest house At the Doctor

Къщата на Доктора за гости от Добрич град

Дом в Дунавската равнина

с. Нова Черна, общ. Тутракан, обл. Силистра

GPS кординати:

Lat: 43.998724827897, Long: 26.4634633263893

Към къщата на Доктора »»

Къща за гости от Добрич град - proaccountantsbg.com, бул. Академик Иван Евстатиев Гешов 15, район Триадица, Столична община, София град, п.к.1606.

Счетоводители в Добрич град чрез България PRO Accountants & proaccountantsbg.com:

 1. Счетоводство Добрич град
 2. Счетоводни услуги Добрич град
 3. Счетоводна кантора Добрич град
 4. Счетоводна къща Добрич град
 5. Счетоводна фирма Добрич град
 6. Счетоводен бизнес Добрич град
 7. Счетоводно обслужване Добрич град
 8. Счетоводни консултации Добрич град
 9. Счетоводство на фирма Добрич град
 10. Фирмени консултации Добрич град
 11. Счетоводни услуги за бизнеси Добрич град
 12. Счетоводни услуги за фирми Добрич град
 13. Данъчни консултации Добрич град
 14. Пълно счетоводно обслужване Добрич град
 15. Агенции за счетоводно обслужване Добрич град
 16. Счетоводно отчитане Добрич град
 17. Еднократни счетоводни услуги Добрич град
 18. Осигурителни консултации Добрич град
 19. Данъчна защита Добрич град
 20. Годишен финансов отчет Добрич град
 21. Данъци и осчетоводяване Добрич град
Счетоводител в Добрич град